User Tools

Site Tools


fermmig

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fermmig [2017/10/05 09:18]
wrusman [Apparaat instellen]
fermmig [2018/11/13 19:33] (current)
Line 29: Line 29:
 {{:​lassen4.jpg?​400|}} ​ {{:​lassen4.jpg?​400|}} ​
  
-Voordat je begint met lassen is het verstandig te kijken hoe het met de voorraad lasdraad staat, deze zit op een spoel achter de zijklep. Mocht je een grote lasklus hebben en extra draad nodig hebben : 0,6mm copper-cladded draad, neem geen draad zonder koper cladding i.v.m. roestvorming en verstopping van het pistool daardoor.+Voordat je begint met lassen is het verstandig te kijken hoe het met de voorraad lasdraad staat, deze zit op een spoel achter de zijklep. Mocht je een grote lasklus hebben en extra draad nodig hebben : 0,8mm copper-cladded draad, neem geen draad zonder koper cladding i.v.m. roestvorming en verstopping van het pistool daardoor.
  
 Zorg er voor dat na het lassen de fles goed dicht is gedraaid om te voorkomen dat hij leegloopt. Zorg er voor dat na het lassen de fles goed dicht is gedraaid om te voorkomen dat hij leegloopt.
fermmig.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)